Porównanie projektów ustaw o związkach partnerskich

Z Encyklopedii LGBT
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zagadnienie Projekt Senacki
z 3 grudnia 2004 r.[1]
Projekt grupy posłów SLD
z 23 maja 2011 r.[2]
Projekt grupy posłów SLD i RP
z 16 lutego 2012 r.
(wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich)[3][4][5][6]
Projekt grupy posłów SLD i RP
z 22 maja 2012 r.
(wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich)[7][8][9][10]
Projekt grupy posłów PO
z 31 sierpnia 2012 r.[11]
Określenie grupy docelowej Art 1.

Dwie osoby tej samej płci mogą zarejestrować swój związek, zwany dalej "Związkiem", poprzez złożenie wniosku o zamiarze rejestracji Związku do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Art. 2.

Przez umowę związku partnerskiego dwie osoby fizyczne pozostające faktycznie we wspólnym pożyciu określają swoje wzajemne zobowiązania o charakterze majątkowym lub osobistym w celu organizacji wspólnego życia.}}

Art. 5.

1. Związku partnerskiego nie może zawrzeć osoba:
1) niemająca ukończonych 18 lat;
2) ubezwłasnowolniona całkowicie;
3) ubezwłasnowolniona częściowo, jeżeli tak wynika z orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu;
4) pozostająca z osobą, z którą związek partnerski miałby być zawarty, w relacji pokrewieństwa w linii prostej albo bocznej do czwartego stopnia, albo w relacji przysposobienia;
5) pozostająca w związku małżeńskim;
6) pozostająca w związku partnerskim.

Art. 5.

1. Związku partnerskiego nie może zawrzeć osoba:
1) niemająca ukończonych 18 lat;
2) ubezwłasnowolniona całkowicie;
3) ubezwłasnowolniona częściowo, jeżeli tak wynika z orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu;
4) pozostająca z osobą, z którą związek partnerski miałby być zawarty, w relacji pokrewieństwa w linii prostej albo bocznej do czwartego stopnia, albo w relacji przysposobienia;
5) pozostająca w związku małżeńskim;
6) pozostająca w związku partnerskim.

Art. 7.

1. Nie można zawrzeć umowy związku partnerskiego:
1) jeżeli jedną ze stron jest:
a) osoba niepełnoletnia,
b) osoba pozostająca w związku małżeńskim,
c) osoba pozostająca w związku partnerskim,
d) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
2) jeżeli miałaby ona być zawarta pomiędzy:
a) krewnymi lub powinowatymi w linii prostej
b) rodzeństwem
c) przysposabiającym i przysposobionym.

Tryb zawarcia Art 1.

Dwie osoby tej samej płci mogą zarejestrować swój związek, zwany dalej "Związkiem", poprzez złożenie wniosku o zamiarze rejestracji Związku do kierownika urzędu stanu cywilnego.

Art. 3.

Umowa związku partnerskiego jest zawierana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Art. 3.

1. Związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby jednocześnie obecne złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek partnerski, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek partnerski, podpisując akt związku partnerskiego.

Art. 3.

1. Związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby jednocześnie obecne złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek partnerski, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek partnerski, podpisując akt związku partnerskiego.

Art. 4.

1. Umowa związku partnerskiego jest zawierana albo w formie aktu notarialnego przed notariuszem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przez zgodne oświadczenie o jej zawarciu złożone na piśmie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i potwierdzona jego podpisem.

Zmiana nazwiska brak Art. 7.

Zawarcie umowy związku partnerskiego nie powoduje zmiany stanu cywilnego, jednakże strony umowy związku partnerskiego w chwili zgłoszenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w drodze oświadczenia złożonego kierownikowi urzędu stanu cywilnego mogą zdecydować o przyjęciu wspólnego nazwiska będącego dotychczasowym nazwiskiem jednej ze stron lub o połączeniu nazwiska jednej ze stron z dotychczasowym nazwiskiem drugiej strony. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

brak Art. 3.

6. Partnerzy składając oświadczenie o wstąpieniu w związek partnerski mogą zdecydować o przyjęciu wspólnego nazwiska, będącego dotychczas nazwiskiem jednego z partnerów lub o połączeniu dotychczasowych nazwisk partnerów, przy czym nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

brak
Wspólne rozliczanie podatków brak Art. 20.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.):
1) w art. 6 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Przepisy ust. 2-3a i 8-13 stosuje się odpowiednio do partnerów związanych umową związku partnerskiego.”;
2) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do partnerów związanych umową związku partnerskiego.”;

Art. 32.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: [...]
2) w art. 5a:
a) w pkt 23 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 i 25 w brzmieniu:
„24) małżeństwie lub związku małżeńskim – należy przez to rozumieć także związek partnerski w rozumieniu ustawy o związkach partnerskich;
„25) małżonku lub współmałżonku – należy przez to rozumieć także partnera w rozumieniu ustawy o związkach partnerskich.”.

Art. 32.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: [...]
2) w art. 5a:
a) w pkt 23 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 i 25 w brzmieniu:
„24) małżeństwie lub związku małżeńskim – należy przez to rozumieć także związek partnerski w rozumieniu ustawy o umowie związku partnerskiego;
„25) małżonku lub współmałżonku – należy przez to rozumieć także partnera w rozumieniu ustawy o umowie związku partnerskiego.”.

brak
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe partnera brak brak Art. 62. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób pozostających w związku partnerskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka albo partnera.”,

Art. 62 (ustawy Przepisy wprowadzające...).

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób pozostających w związku partnerskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka albo partnera.”,

Art. 38.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób pozostających w związku partnerskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka albo partnera.”,

Alimenty Art. 11.

1. Uczestnik Związku wykreślonego na wniosek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego uczestnika Związku dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wygasa w razie zawarcia małżeństwa lub zarejestrowania nowego związku między osobami tej samej płci przez uprawnionego.
3. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

brak Art. 12.

1. Jeżeli w wyniku rozwiązania związku partnerskiego sytuacja życiowa jednego z partnerów, uległa znacznemu pogorszeniu, może on żądać od byłego partnera dostarczania środków niezbędnych na utrzymanie przez okres nie dłuższy niż trzy lata od rozwiązania związku partnerskiego, o ile możliwości zarobkowe i majątkowe obowiązanego na to pozwalają. Sąd nie uwzględni żądania, jeżeli sprzeciwiałyby się temu zasady współżycia społecznego.
2. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w ust. 1, może mieć postać jednorazowego przysporzenia w pieniądzu lub innych składnikach majątkowych.
3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania partnerowi po rozwiązaniu związku partnerskiego wygasa w razie zawarcia przez tego partnera nowego związku partnerskiego albo małżeństwa.
4. Do obowiązku alimentacyjnego między byłymi partnerami stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Art. 9.

1. Jeśli w związku z powstaniem związku partnerskiego i w trakcie jego trwania partnerzy otrzymali jakąkolwiek korzyść majątkową ze środków publicznych, bez względu na to co zastrzegli w umowie związku partnerskiego powstaje między nimi obowiązek alimentacyjny, polegający na tym, że jeżeli w wyniku rozwiązania związku partnerskiego sytuacja życiowa jednego z partnerów uległa znacznemu pogorszeniu, może on żądać od byłego partnera dostarczania środków niezbędnych na utrzymanie przez okres nie dłuższy niż trzy lata od rozwiązania związku partnerskiego, o ile możliwości zarobkowe i majątkowe obowiązanego na to pozwalają. Sąd nie uwzględni żądania, jeżeli sprzeciwiałyby się temu zasady współżycia społecznego.
2. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności, obowiązek alimentacyjny, o którym mowa w ust. 1, może mieć postać jednorazowego przysporzenia w pieniądzu lub innych składnikach majątkowych.
3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania partnerowi po rozwiązaniu związku partnerskiego wygasa w razie zawarcia przez tego partnera nowego związku partnerskiego albo małżeństwa.
4. Do obowiązku alimentacyjnego między byłymi partnerami stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

brak
Dziedziczenie i wstępowanie w stosunek najmu po zmarłym partnerze lub partnerce Art. 13.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek nie będący współnajemcą lokalu, uczestnik rejestrowanego związku osób tej samej płci nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.";
2) w art. 931 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek lub uczestnik rejestrowanego związku osób tej samej płci; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi lub uczestnikowi rejestrowanego związku osób tej samej płci nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.";

Art. 17.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.): 1) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek lub partner związany z najemcą umową związku partnerskiego, niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.”;
2) art. 931-9351 otrzymują brzmienie:
„Art. 931 § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek bądź partner związany ze spadkodawcą umową związku partnerskiego; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi bądź partnerowi związanemu ze spadkodawcą umową związku partnerskiego nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.[...]

Art. 7. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:[...]
7) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek albo partner nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą – niezależnie od płci najemcy i płci tej osoby.”;
[...]
9) w art. 931 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek albo partner; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi albo partnerowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Art. 7. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:[...]
7) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek albo partner nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą – niezależnie od płci najemcy i płci tej osoby.”;
[...]
9) w art. 931 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek albo partner; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi albo partnerowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”;

Art. 15.

Po upływie roku od zawarcia umowy związku partnerskiego partnerzy są uprawnieni do dziedziczenia po sobie z ustawy na takich samych zasadach, na jakich dziedziczą małżonkowie. Uprawnienie to wyłącza złożenie powództwa o rozwiązanie umowy związku partnerskiego przed upływem pierwszego roku jej obowiązywania.

Art.10.
Ilekroć przepis prawa używa określenia osoba bliska, osoba najbliższa lub określenia osoba pozostająca w faktycznym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym rozumie się przez to również partnerów.

Podatek od spadków Art. 16.

W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, drugiego uczestnika rejestrowanego związku osób tej samej płci,
2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
3) do grupy III - innych nabywców.".

Art. 19.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
1) do grupy I - małżonka, partnera związanego umową związku partnerskiego, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów bądź partnerów pasierbów związanych umową związku partnerskiego, małżonków rodzeństwa bądź partnerów rodzeństwa związanych umową związku partnerskiego i rodzeństwo małżonków bądź rodzeństwo partnerów związanych umową związku partnerskiego, małżonków rodzeństwa małżonków bądź partnerów rodzeństwa małżonków związanych umową związku partnerskiego bądź partnerów rodzeństwa partnerów związanych umową związku partnerskiego, małżonków innych zstępnych i partnerów innych zstępnych związanych umową związku partnerskiego;
3) do grupy III - innych nabywców.”.

Art. 22. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[...]
3) w art. 14 w ust. 3 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:
„1) do grupy I – małżonka, partnera, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;”
2) do grupy II:
a) zstępnych rodzeństwa,
b) rodzeństwo rodziców,
c) zstępnych, małżonków i partnerów pasierbów,
d) małżonków i partnerów rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków i partnerów,
e) małżonków i partnerów rodzeństwa małżonków,
f) małżonków i partnerów rodzeństwa partnerów,
g) małżonków i partnerów innych zstępnych;”.

Art. 22. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[...]
3) w art. 14 w ust. 3 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:
„1) do grupy I – małżonka, partnera, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;”
2) do grupy II:
a) zstępnych rodzeństwa,
b) rodzeństwo rodziców,
c) zstępnych, małżonków i partnerów pasierbów,
d) małżonków i partnerów rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków i partnerów,
e) małżonków i partnerów rodzeństwa małżonków,
f) małżonków i partnerów rodzeństwa partnerów,
g) małżonków i partnerów innych zstępnych;”.

brak
Zasiłek opiekuńczy brak Art. 27.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 i Nr 225, poz. 1463) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, partnera związanego umową związku partnerskiego, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.”

Art. 68.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.) w art. 32:
1) w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) porodu lub choroby małżonka albo partnera ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi albo partnerowi sprawowanie opieki, „c) pobytu małżonka albo partnera ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, partnera, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.”.

Art. 68.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.) w art. 32:
1) w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) porodu lub choroby małżonka albo partnera ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi albo partnerowi sprawowanie opieki, „c) pobytu małżonka albo partnera ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej;”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, partnera, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.”.

brak
Prawo do pochówku brak Art. 15.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka) lub partner związany umową związku partnerskiego, 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.”.

Art. 3. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.”;
2) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozostały małżonek(ka) albo partner(ka);”.

Art. 3. (ustawy Przepisy wprowadzające...)

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.”;
2) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozostały małżonek(ka) albo partner(ka);”.

Art. 19.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.”;
1. w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozostały małżonek(ka) albo partner(ka);”.

Przypisy

Linki zewnętrzne